Algemene Voorwaarden Theoriecursus en examen in 1 dag (Slaagsnel – Partner van Rijschool Butterhuizen)

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

a. Cursist: de natuurlijke persoon die aan SlaagSnel een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theoriecursus.

b. Theoriecursus: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin ‘SlaagSnel zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorieopleidingen alsmede enige ander goed of dienst die SlaagSnel aan de cursist levert.

c. CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, opdrachten, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij cursist zich verbindt / zal verbinden om theorieopleiding te volgen. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden bij aanmelding, geldt deze ook automatisch voor de herkansing indien de cursist zich hiervoor heeft aangemeld.

2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3. In deze voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Slaagsnel wordt door Cursist uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Tot stand komen van een overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen SlaagSnel en cursist komt tot stand nadat de cursist een datum kiest uit het de door SlaagSnel aangeboden data en het inschrijfformulier digitaal invult en heeft ingeleverd bij SlaagSnel en SlaagSnel de inschrijving heeft geaccepteerd. Levering van het inschrijfformulier kan zowel digitaal als schriftelijk.

2. Een overeenkomst komt tevens tot stand op het moment van aanvaarding door de cursist van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3. De cursist gaat akkoord dat zijn gegevens wordt uitgewisseld met de rijscholen die een samenwerking zijn aangegaan met SlaagSnel Theoriecursus voor het maken van een reservering voor het theorie-examen.

Artikel 4. Annulering van een overeenkomst

1. Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien SlaagSnel het CBR theorie examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd heeft aan de cursist.

2. Indien SlaagSnel nog geen CBR theorie examen heeft aangevraagd of niet heeft bevestigd richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

3. Indien SlaagSnel het theorie examen al aangevraagd heeft of bevestigd heeft aan de cursist kan cursist enkel de tot stand gekomen overeenkomst tot 48 uur voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.

4. Annulering geschiedt enkel per mail en de annulering is pas voltooid indien SlaagSnel een bevestiging van ontvangst heeft gegeven.

5. SlaagSnel is bij annulering niet aansprakelijk voor eventueel gemaakte kosten.

Artikel 5. Aanvang theorieopleiding

1. De datum en het aangegeven tijdstip waarop SlaagSnel begint met de tenuitvoerlegging van de theoriecursus wordt door SlaagSnel en de cursist onderling afgesproken.

2. Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 5.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden aan SlaagSnel, waarna SlaagSnel en de cursist een nadere datum overeenkomen. Dit is alleen mogelijk overeenkomstig artikel 4.

3. Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theoriecursus zonder hiervan tijdig melding te maken aan SlaagSnel, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan SlaagSnel. Met tijdig wordt bedoelt minimaal 48 uur voor aanvang van de theoriecursus.

Artikel 6. Verplichtingen cursist

1. De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is SlaagSnel gerechtigd de toegang tot de theoriecursus te ontnemen, zonder dat SlaagSnel daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

2. Er wordt een actieve houding verwacht van de cursist tijdens de theoriecursus.

3. Cursist dient zorg te dragen dat SlaagSnel alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

4. Cursist dient te schikken over een geldig identiteitsbewijs ten tijde de theoriecursus en het CBR theorie examen.

5. Cursist zal de door SlaagSnel eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

6. Eventuele schade aan de door SlaagSnel geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6A. Weigeringsgronden cursist

1. Indien een cursist tweemaal niet aanwezig is bij de cursus zonder (tijdige) afmelding, heeft SlaagSnel het recht om de cursist te weigeren en vervalt de cursusgarantie voor de cursist.

2. Indien de cursist een actieve aanvraag heeft staan in het CBR-TOP rijscholensysteem, heeft SlaagSnel het recht om de cursist te weigeren voor de theoriecursus.


Artikel 7. Verplichtingen SlaagSnel

 

1. SlaagSnel verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus.

2. SlaagSnel zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/ deskundige personen.

3. SlaagSnel is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald artikel 12, van schade die door toedoen of een nalaten van SlaagSnel aan de kan van de cursist is ontstaan en die SlaagSnel kan worden toegerekend.

Artikel 8. Prijzen

1. De door SlaagSnel gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

2. Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen SlaagSnel en cursist zich prijsverhogingen voor doen voor de door SlaagSnel te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theoriecursus is SlaagSnel gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer van vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door SlaagSnel te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Indien cursist niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, zal SlaagSnel een aanmaning versturen conform de wet met een verlenging van veertien (14) dagen.

3. Indiende de cursist niet deelneemt aan de theoriecursus en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan SlaagSnel.

4. Indien cursist niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn heeft betaald, is cursist gehouden tot vergoeding van alle door SlaagSnel gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. Zowel eisende als verwerkende zijn voor rekening van de cursist.

5. SlaagSnel kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen vooroen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

a. Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

b. Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

c. Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;

d. Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met SlaagSnel

voortvloeiende verplichting;

e. Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;

f. Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van SlaagSnel;

g. Cursist niet reageer op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;

h. bij terugkerende betalingsproblemen.

6. Indien SlaagSnel overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 9.4 wordt al hetgeen door de cursist aan SlaagSnel is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 10. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes zijn vrijblijvend en binden SlaagSnel niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door SlaagSnel gedane aanbieding.

2. De door SlaagSnel gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 11. Overmacht

1. Slaagsnel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevold van een omstandigheid die niet is te wijten aan de cursist, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeergeldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Indien SlaagSnel ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is SlaagSnel gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

1. SlaagSnel is niet aansprakelijk voor schade van cursist die ontstaat doordat cursist aan SlaagSnel onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

2. SlaagSnel is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door een toedoen of een nalaten van SlaagSnel mocht komen te lijden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

3. SlaagSnel kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

4. SlaagSnel is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade

a. gevolgschade;

b. gederfde winst;

c. gemiste besparingen;

d. schade door bedrijfsstagnatie;

e. mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door SlaagSnel geleverde zaken.

5. Indien SlaagSnel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SlaagSnel beperkt tot directe schade.

6. De cursist vrijwaart SlaagSnel tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met – de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekking waarbij SlaagSnel partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Cursisten en SlaagSnel zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overlegde beslechten.

Artikel 14. Uitwisseling persoonsgegevens 

1. Slaagsnel heeft een samenwerkingsovereenkomst met verschillende rijscholen waaronder Verkeersschool Crystal, Autorijschool Geslaagd en Rijschool Bennamari

2. Via, onder artikel 14 lid 1 algemene voorwaarde, genoemde rijscholen zal Slaagsnel een aanvraag indienen voor het theorie-examen van de kandidaat

3. Het is Slaagsnel toegestaan om het BSN nummer van de kandidaat op te vragen, om de rijschool de mogelijkheid te geven om een theorie-examen aan te vragen.

Laat een bericht achter
X

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | © 2023 Autorijschool Butterhuizen B.V. | Alle rechten voorbehouden
Gratis proefles*
Autorijschool Butterhuizen B.V. Op werkdagen zullen wij dezelfde dag reageren!
Autorijschool Butterhuizen B.V.
Bedankt voor je interesse in onze rijschool. Wat kunnen we voor je betekenen? Wij helpen je graag op weg!

Team Butterhuizen
23:51

Op werkdagen zullen wij dezelfde dag reageren!